Współpraca
 • 1. Użyte w Zasadach Współpracy określenia należy rozumieć następująco: Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez Promo-Mix.

  2. Zasady Współpracy określają warunki świadczenia usług przez Promo-Mix, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  3. Zamawiający potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie Zasaday Współpracy świadczenia usług przez Promo-Mix.

  4. Korzystając z usług Promo-Mix, Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych do wystawienia faktury.

  5. Promo-Mix zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087).

 • 1. Zamówienie usługi odbywa się poprzez przesłanie podpisanego zamówienia.

  2. W przypadku pierwszego zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub wypisu z rejestru handlowego, decyzji o nadaniu NIP i REGON, a w przypadku działania pełnomocnika
  - stosownego pełnomocnictwa. Zamówienie stanowi formę umowy pomiędzy Zamawiającym a Promo-Mix.

  3. Po wysłaniu zamówienia między Zamawiającym a Promo-Mix, powstaje zobowiązanie finansowe z tytułu jego realizacji.

  4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w niniejszych Zasadach Współpracy oraz aktualnej oferty, w dniu w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku usługi projektowania:
  - zamówienie projektu odbywa się poprzez przesłanie (drogą elektroniczną lub faxem) - zamówienia oraz założeń projektowych, sugestii, wytycznych, oczekiwań oraz wszelkich materiałów do wykorzystania w pracach nad projektem takich jak: teksty, logo, zdjęcia produktów itp.
  - w przypadku wersji językowych Zamawiający jest zobowiązany do przesłania tłumaczenia.
  - wykonanie wydruków próbnych przez Promo-Mix jest odpłatne.
  - materiały przekazane przez Zamawiającego do wykonania projektu podlegają zwrotowi po wykonaniu zlecenia. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów przekazanych do Promo-Mix, Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji.
  - przesłanie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i z akceptacją Zasad Współpracy i staje się wiążące dla obu stron.
  - Promo-Mix zobowiązuje się do przygotowania profesjonalnego projektu, gotowego do druku. Kompozycję projektu określa zamawiający w procesie konsultacyjnym.
  - wykonanie propozycji projektu nastepuje do 5 dni od daty dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów. Terminy podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  - projekt zostaje poddany modyfikacjom zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Ilość procesów korekcyjnych zależy od rodzaju zamawianego projektu.
  - w przypadku gdy Zamawiający nie określi kolejnych poprawek projektu w terminie do 14 dni od momentu przesłania projektu do akceptacji, projekt zostaje zamknięty a Zamawiający ponosi koszty realizacji projektu wg specyfikacji zamówienia.
  - ostateczna akceptacja projektu przez Zamawiającego kończy proces wprowadzania zmian i jest równoznaczna z zapoznaniem się przez Zamawiającego z jego treścią.
  - po ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego (wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, lub faxu) projekt zostaje finalizowany.
  - po akceptacji, Promo-Mix nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści.
  - w trakcie procesu korekcyjnego projekt objęty jest wszelkimi prawami autorskimi i nie może być wykorzystywany bez zgody Promo-Mix.
  - przekazania projektów dokonuje się po akceptacji i dokonaniu końcowej wpłaty wg faktury VAT. Po wpłynięciu na rachunek bankowy Promo-Mix zapłaty za wykonanie projektu, Zamawiający otrzymuje gotowy projekt w formie elektronicznej.
  - jeśli Zamawiający przed akceptacją nie znajdzie wśród proponowanych opcji projektowych satysfakcjonujących go i nie wyrazi chęci dalszej współpracy, zobowiązany jest do odesłania e-maila na adres biuro@promo-mix.pl z oświadczeniem o rezygnacji, oraz informację iż nie wykorzysta żadnej z przesłanych propozycji, ani ich fragmentów do przygotowania innego projektu.
  Po tym fakcie jesteśmy pewni, że nasze dobra niematerialne chronione prawem są bezpieczne. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z usług Promo-Mix, Zamawiający obciążany jest kosztami w wysokości 90% kosztów (netto) zawartych w zaakceptowanej przez Zamawiającego ofercie cenowej.
  Rezygnacja z usługi zawsze winna być złożona w formie pisemnej przed akceptacją projektu.

 • 1. Po zdeklarowaniu przez Zamawiającego, wraz z projektem odsprzedawane są prawa autorskie majątkowe, które reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zm.).

  2. Zamawiający nabywa pełne majątkowe prawa autorskie do wybranego projektu na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.)

  3. Przekazanie praw autorskich Zamawiającemu dokonuje się poprzez zawarcie oddzielnej umowy o przekazaniu praw autorskich między Zamawiającym a Promo-Mix wraz z załącznikiem będącym wydrukiem projektu. Po wpłynięciu na rachunek bankowy Promo-Mix zapłaty za wykupione prawa autorskie majątkowe, Zamawiający otrzymuje umowę przekazania praw autorskich wraz z zaakceptowanym projektem w formie elektronicznej.

  4. Promo-Mix zastrzega sobie prawo do korzystania z projektu wybranego przez Zamawiającego, na którego skutecznie przeniesiono prawa majątkowe autorskie do danego projektu stosownie do zapisów powyższych, dla celów reklamowych i promocyjnych. Powyższe uprawnienie uznaje się za nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję dotyczącą ww. pola eksploatacji.

  5. Promo-Mix zastrzega sobie także prawo do podawania nazwy/firmy lub imienia i nazwiska Zamawiającego w swoich referencjach.

 • 1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod względem zgodności z zamówieniem.

  2. W razie niezgodności, Zamawiający winien w terminie do 7 dni od daty dostawy zgłosić Promo-Mix pisemnie protokół reklamacyjny.

  3. Promo-Mix przysługuje 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

  4. Promo-Mix zastrzega sobie prawo do odstępst kolorystycznych. Kolory użyte w tym projekcie oraz wizualizacji są informacyjne i nie oddają rzeczywistych kolorów.

  5. W razie uznania reklamacji Promo-Mix zobowiązuje się do uzupełnienia braków, naprawy lub wymiany wadliwych towarów.

  6. Promo-Mix nie akceptuje roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z zaistnienia zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania świadczenia, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawarciu umowy.

  7. Towar objęty reklamacją winien być przekazany firmą spedycyjną lub osobiście przez Zamawiającego.

  8. Usługa wykonana w ramach reklamacji jest usługą bezpłatną. Strony wyłączają inne roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do Promo-Mix.

 • 1. Za wykonaną usługę Promo-Mix wystawia fakturę VAT.

  2. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

  3. W przypadku braku indywidualnych ustaleń, faktury płatne są najpóźniej w dniu odbioru towaru.

  4. Gdy indywidualne ustalenia płatności zezwalają na formę przelewu, wymagana jest zaliczka w wysokości 30% wartości zamówienia brutto. Promo-Mix udziela 7 dniowego terminu płatności.

  5. Gdy termin płatności zostanie przekroczony Promo-Mix zastrzega sobie prawo rozliczenia odsetek ustawowych, kosztów upomnień oraz powrót do rozliczeń gotówkowych.

  6. Ceny przedstawione przez Promo-Mix, są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT wysokości 23%.

  7. Promo-Mix zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach. Zmiany w cenach nie dotyczą zamówień realizowanych podczas wprowadzania zmian.

  8. Usługa wykonana w ramach reklamacji jest usługą bezpłatną. Strony wyłączają inne roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do Promo-Mix.

 • 1. Promo-Mix uznaje ustalony termin dostawy za przybliżony a nie ostateczny.

  2. Odbiór towaru następuje własnym transportem Zamawiającego z siedziby Promo-Mix lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

  3. Koszt transportu pokrywa Zamawiający.

  4. Promo-Mix zastrzega sobie prawo wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywiązania się z zobowiązań finansowych wobec Promo-Mix.

  5. Promo-Mix nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez spedytorów, ani tez za ewentualne uszkodzenia przesyłek powstałe w czasie transportu.

  6. Przyjmując towar od firmy przewozowej Zamawiający jest zobowiązany - w przypadku gdy przesyłka nosi ślady otwarcia lub uległa w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promo-Mix, ul. Żeglarska 4/4, Borkowo 80-180, NIP: 604-008-16-40

  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Daniel Murawski (e-mail dm@promo-mix.pl).

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu, usługi znakowania i pakowania. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

  4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.

  6. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że firma Promo-Mix.pl wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Promo-Mix.pl podlegają najwyższej możliwej ochronie.

 • 1. Promo-Mix zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy lub jej części bez jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku nie realizowania przez Zamawiającego warunków umowy, bankructwa, wstrzymania płatności bądź postawienia Zamawiającego w stan likwidacji lub rozwiązania firmy.

 • 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Współpracy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

  3. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Zasad Współpracy będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Promo-Mix.

image

Twój sukces w promowaniu marki zaczyna się tutaj

sklep on-line
sklep
on-line