P R O M O - M I X . P L
Regulamin

Zasady korzystania z us艂ug

Wsp贸艂pracuj膮c z nasz膮 firm膮, mo偶esz liczy膰 na fachow膮 pomoc w zakresie reklamy i marketingu. Jeste艣my specjalistami zar贸wno w reklamie standardowej (poligrafia, reklama outdoor itp.), jak i internetowej (strony www, pozycjonowanie, kampania link贸w sponsorowanych, dzia艂ania z zakresu social media itp.).

Zdajemy sobie spraw臋, 偶e osoby niezwi膮zane na co dzie艅 z tematyk膮 reklamy, mog膮 mie膰 nie lada problem z samodzielnym przeprowadzeniem kampanii czy wyborem najskuteczniejszych form promocji. Bez obaw! Wystarczy, 偶e okre艣lisz sw贸j cel, a my dzi臋ki swojemu do艣wiadczeniu i rozleg艂ej wiedzy, do艂o偶ymy wszelkich stara艅, by go osi膮gn膮膰.

Zasady korzystania z us艂ug

1. U偶yte w Zasadach Wsp贸艂pracy okre艣lenia nale偶y rozumie膰 nast臋puj膮co: Zamawiaj膮cy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸ra korzysta z us艂ug oferowanych przez Promo-Mix.

2. Zasady Wsp贸艂pracy okre艣laj膮 warunki 艣wiadczenia us艂ug przez Promo-Mix, jak r贸wnie偶 warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie takich us艂ug, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.

3. Zamawiaj膮cy potwierdza, 偶e zapozna艂 si臋 i akceptuje wszystkie Zasaday Wsp贸艂pracy 艣wiadczenia us艂ug przez Promo-Mix.

4. Korzystaj膮c z us艂ug Promo-Mix, Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest do podania swoich danych teleadresowych do wystawienia faktury.

5. Promo-Mix zobowi膮zuje si臋 nie udost臋pnia膰 danych teleadresowych swoich Klient贸w osobom trzecim. Dane te s膮 wykorzystywane jedynie w celu w艂a艣ciwego rozliczenia zlece艅, dostarczenia ich pod w艂a艣ciwy adres, kontakt贸w niezb臋dnych przy realizacji zlece艅 oraz informowania kontrahent贸w o istotnych zmianach w ofercie oraz dzia艂a艅 marketingowych, w my艣l Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087).

1. Zam贸wienie us艂ugi odbywa si臋 poprzez przes艂anie podpisanego zam贸wienia.

2. W przypadku pierwszego zam贸wienia, Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest do przed艂o偶enia kserokopii za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub wypisu z rejestru handlowego, decyzji o nadaniu NIP i REGON, a w przypadku dzia艂ania pe艂nomocnika
- stosownego pe艂nomocnictwa. Zam贸wienie stanowi form臋 umowy pomi臋dzy Zamawiaj膮cym a Promo-Mix.

3. Po wys艂aniu zam贸wienia mi臋dzy Zamawiaj膮cym a Promo-Mix, powstaje zobowi膮zanie finansowe z tytu艂u jego realizacji.

4. Z艂o偶enie zam贸wienia jest r贸wnoznaczne z zaakceptowaniem warunk贸w zawartych w niniejszych Zasadach Wsp贸艂pracy oraz aktualnej oferty, w dniu w kt贸rym zam贸wienie zosta艂o z艂o偶one. W przypadku us艂ugi projektowania:
- zam贸wienie projektu odbywa si臋 poprzez przes艂anie (drog膮 elektroniczn膮 lub faxem) - zam贸wienia oraz za艂o偶e艅 projektowych, sugestii, wytycznych, oczekiwa艅 oraz wszelkich materia艂贸w do wykorzystania w pracach nad projektem takich jak: teksty, logo, zdj臋cia produkt贸w itp.
- w przypadku wersji j臋zykowych Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany do przes艂ania t艂umaczenia.
- wykonanie wydruk贸w pr贸bnych przez Promo-Mix jest odp艂atne.
- materia艂y przekazane przez Zamawiaj膮cego do wykonania projektu podlegaj膮 zwrotowi po wykonaniu zlecenia. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materia艂贸w przekazanych do Promo-Mix, Wykonawca zastrzega sobie prawo odst膮pienia od realizacji.
- przes艂anie zam贸wienia jest jednoznaczne ze z艂o偶eniem zam贸wienia i z akceptacj膮 Zasad Wsp贸艂pracy i staje si臋 wi膮偶膮ce dla obu stron.
- Promo-Mix zobowi膮zuje si臋 do przygotowania profesjonalnego projektu, gotowego do druku. Kompozycj臋 projektu okre艣la zamawiaj膮cy w procesie konsultacyjnym.
- wykonanie propozycji projektu nastepuje do 5 dni od daty dostarczenia wszelkich niezb臋dnych materia艂贸w. Terminy podawane s膮 w dniach roboczych. Przez dzie艅 roboczy rozumie si臋 ka偶dy dzie艅 za wyj膮tkiem sob贸t, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
- projekt zostaje poddany modyfikacjom zgodnie z sugestiami Zamawiaj膮cego. Ilo艣膰 proces贸w korekcyjnych zale偶y od rodzaju zamawianego projektu.
- w przypadku gdy Zamawiaj膮cy nie okre艣li kolejnych poprawek projektu w terminie do 14 dni od momentu przes艂ania projektu do akceptacji, projekt zostaje zamkni臋ty a Zamawiaj膮cy ponosi koszty realizacji projektu wg specyfikacji zam贸wienia.
- ostateczna akceptacja projektu przez Zamawiaj膮cego ko艅czy proces wprowadzania zmian i jest r贸wnoznaczna z zapoznaniem si臋 przez Zamawiaj膮cego z jego tre艣ci膮.
- po ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiaj膮cego (wy艂膮cznie za pomoc膮 poczty elektronicznej, lub faxu) projekt zostaje finalizowany.
- po akceptacji, Promo-Mix nie ponosi odpowiedzialno艣ci za b艂臋dy w tre艣ci.
- w trakcie procesu korekcyjnego projekt obj臋ty jest wszelkimi prawami autorskimi i nie mo偶e by膰 wykorzystywany bez zgody Promo-Mix.
- przekazania projekt贸w dokonuje si臋 po akceptacji i dokonaniu ko艅cowej wp艂aty wg faktury VAT. Po wp艂yni臋ciu na rachunek bankowy Promo-Mix zap艂aty za wykonanie projektu, Zamawiaj膮cy otrzymuje gotowy projekt w formie elektronicznej.
- je艣li Zamawiaj膮cy przed akceptacj膮 nie znajdzie w艣r贸d proponowanych opcji projektowych satysfakcjonuj膮cych go i nie wyrazi ch臋ci dalszej wsp贸艂pracy, zobowi膮zany jest do odes艂ania e-maila na adres biuro@promo-mix.pl z o艣wiadczeniem o rezygnacji, oraz informacj臋 i偶 nie wykorzysta 偶adnej z przes艂anych propozycji, ani ich fragment贸w do przygotowania innego projektu.
Po tym fakcie jeste艣my pewni, 偶e nasze dobra niematerialne chronione prawem s膮 bezpieczne. W przypadku rezygnacji Zamawiaj膮cego z us艂ug Promo-Mix, Zamawiaj膮cy obci膮偶any jest kosztami w wysoko艣ci 90% koszt贸w (netto) zawartych w zaakceptowanej przez Zamawiaj膮cego ofercie cenowej.
Rezygnacja z us艂ugi zawsze winna by膰 z艂o偶ona w formie pisemnej przed akceptacj膮 projektu.

1. Po zdeklarowaniu przez Zamawiaj膮cego, wraz z projektem odsprzedawane s膮 prawa autorskie maj膮tkowe, kt贸re reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p贸藕niejszymi zm.).

2. Zamawiaj膮cy nabywa pe艂ne maj膮tkowe prawa autorskie do wybranego projektu na wszystkich istniej膮cych polach eksploatacji, w tym w szczeg贸lno艣ci na polach eksploatacji okre艣lonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 z p贸藕niejszymi zm.)

3. Przekazanie praw autorskich Zamawiaj膮cemu dokonuje si臋 poprzez zawarcie oddzielnej umowy o przekazaniu praw autorskich mi臋dzy Zamawiaj膮cym a Promo-Mix wraz z za艂膮cznikiem b臋d膮cym wydrukiem projektu. Po wp艂yni臋ciu na rachunek bankowy Promo-Mix zap艂aty za wykupione prawa autorskie maj膮tkowe, Zamawiaj膮cy otrzymuje umow臋 przekazania praw autorskich wraz z zaakceptowanym projektem w formie elektronicznej.

4. Promo-Mix zastrzega sobie prawo do korzystania z projektu wybranego przez Zamawiaj膮cego, na kt贸rego skutecznie przeniesiono prawa maj膮tkowe autorskie do danego projektu stosownie do zapis贸w powy偶szych, dla cel贸w reklamowych i promocyjnych. Powy偶sze uprawnienie uznaje si臋 za nieodp艂atn膮, nieograniczon膮 czasowo i terytorialnie licencj臋 dotycz膮c膮 ww. pola eksploatacji.

5. Promo-Mix zastrzega sobie tak偶e prawo do podawania nazwy/firmy lub imienia i nazwiska Zamawiaj膮cego w swoich referencjach.

1. Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany do sprawdzenia towaru pod wzgl臋dem zgodno艣ci z zam贸wieniem.

2. W razie niezgodno艣ci, Zamawiaj膮cy winien w terminie do 7 dni od daty dostawy zg艂osi膰 Promo-Mix pisemnie protok贸艂 reklamacyjny.

3. Promo-Mix przys艂uguje 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

4. Promo-Mix zastrzega sobie prawo do odst臋pst kolorystycznych. Kolory u偶yte w tym projekcie oraz wizualizacji s膮 informacyjne i nie oddaj膮 rzeczywistych kolor贸w.

5. W razie uznania reklamacji Promo-Mix zobowi膮zuje si臋 do uzupe艂nienia brak贸w, naprawy lub wymiany wadliwych towar贸w.

6. Promo-Mix nie akceptuje roszcze艅 dotycz膮cych wyr贸wnania szk贸d wynik艂ych z zaistnienia zw艂oki w odbiorze towaru, niemo偶no艣ci wykonania 艣wiadczenia, uchybie艅 w realizacji zobowi膮za艅 umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawarciu umowy.

7. Towar obj臋ty reklamacj膮 winien by膰 przekazany firm膮 spedycyjn膮 lub osobi艣cie przez Zamawiaj膮cego.

8. Us艂uga wykonana w ramach reklamacji jest us艂ug膮 bezp艂atn膮. Strony wy艂膮czaj膮 inne roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do Promo-Mix.

1. Za wykonan膮 us艂ug臋 Promo-Mix wystawia faktur臋 VAT.

2. Wystawiona faktura VAT jest jednocze艣nie wezwaniem do zap艂aty.

3. W przypadku braku indywidualnych ustale艅, faktury p艂atne s膮 najp贸藕niej w dniu odbioru towaru.

4. Gdy indywidualne ustalenia p艂atno艣ci zezwalaj膮 na form臋 przelewu, wymagana jest zaliczka w wysoko艣ci 30% warto艣ci zam贸wienia brutto. Promo-Mix udziela 7 dniowego terminu p艂atno艣ci.

5. Gdy termin p艂atno艣ci zostanie przekroczony Promo-Mix zastrzega sobie prawo rozliczenia odsetek ustawowych, koszt贸w upomnie艅 oraz powr贸t do rozlicze艅 got贸wkowych.

6. Ceny przedstawione przez Promo-Mix, s膮 cenami netto do kt贸rych doliczany jest podatek VAT wysoko艣ci 23%.

7. Promo-Mix zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach. Zmiany w cenach nie dotycz膮 zam贸wie艅 realizowanych podczas wprowadzania zmian.

8. Us艂uga wykonana w ramach reklamacji jest us艂ug膮 bezp艂atn膮. Strony wy艂膮czaj膮 inne roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do Promo-Mix.

1. Promo-Mix uznaje ustalony termin dostawy za przybli偶ony a nie ostateczny.

2. Odbi贸r towaru nast臋puje w艂asnym transportem Zamawiaj膮cego z siedziby Promo-Mix lub za po艣rednictwem firmy spedycyjnej.

3. Koszt transportu pokrywa Zamawiaj膮cy.

4. Promo-Mix zastrzega sobie prawo wstrzymania wysy艂ki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywi膮zania si臋 z zobowi膮za艅 finansowych wobec Promo-Mix.

5. Promo-Mix nie odpowiada za op贸藕nienia w dostawie spowodowane przez spedytor贸w, ani tez za ewentualne uszkodzenia przesy艂ek powsta艂e w czasie transportu.

6. Przyjmuj膮c towar od firmy przewozowej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany - w przypadku gdy przesy艂ka nosi 艣lady otwarcia lub uleg艂a w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecno艣ci kuriera li艣cie przewozowym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i偶:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promo-Mix, ul. 呕eglarska 4/4, Borkowo 80-180, NIP: 604-008-16-40

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Daniel Murawski (e-mail dm@promo-mix.pl).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celach zawarcia i wykonania um贸w: sprzeda偶y, transportu, us艂ugi znakowania i pakowania. Podstaw膮 przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy i podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy.

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy r贸wnie偶 Pa艅stwa, 偶e dane nie b臋d膮 sprzedawane lub w inny spos贸b przekazywane innym podmiotom do cel贸w komercyjnych, chyba, 偶e osoba, kt贸rej dane dotycz膮 udzieli na to zgody. Pa艅stwa dane osobowe nie b臋d膮 tak偶e przekazywane do pa艅stwa trzeciego.

5. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres 7 pe艂nych lat obrotowych od czasu rozwi膮zania, wyga艣ni臋cia lub wykonania danej umowy, kt贸rej dane dotycz膮.

6. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mog臋 mie膰 dost臋p nasze podmioty przetwarzaj膮ce jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wy艂膮cznie w celu realizacji um贸w oraz firmy wsp贸艂pracuj膮ce przy realizacji kampanii marketingowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz膮cych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Pani/Pana dane nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany w tym r贸wnie偶 w formie profilowania.

Maj膮c na wzgl臋dzie dba艂o艣膰 o w艂a艣ciwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klient贸w, w zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie przepis贸w RODO chcemy Pa艅stwa zapewni膰, 偶e firma Promo-Mix.pl wprowadzi艂a i w pe艂ni stosuje w swojej dzia艂alno艣ci wewn臋trzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymaga艅 RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Promo-Mix.pl podlegaj膮 najwy偶szej mo偶liwej ochronie.

1. Promo-Mix zastrzega sobie prawo do rozwi膮zania umowy lub jej cz臋艣ci bez jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku nie realizowania przez Zamawiaj膮cego warunk贸w umowy, bankructwa, wstrzymania p艂atno艣ci b膮d藕 postawienia Zamawiaj膮cego w stan likwidacji lub rozwi膮zania firmy.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si臋 przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Wsp贸艂pracy stosuje si臋 przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

3. Spory powsta艂e w wyniku realizacji powy偶szych Zasad Wsp贸艂pracy b臋d膮 za艂atwiane w drodze polubownych uzgodnie艅. W przypadku braku porozumienia sp贸r zostanie rozstrzygni臋ty na drodze s膮dowej przez S膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Promo-Mix.

1. Promo-Mix zastrzega sobie prawo do rozwi膮zania umowy lub jej cz臋艣ci bez jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku nie realizowania przez Zamawiaj膮cego warunk贸w umowy, bankructwa, wstrzymania p艂atno艣ci b膮d藕 postawienia Zamawiaj膮cego w stan likwidacji lub rozwi膮zania firmy.